דף הבית | מי אנחנו | צור קשר                                                                                                                                    


  תקשורת NET
תקנון

מבוא
1.קבלת תנאי השימוש שלהלן יחייבו כל מי שיבחר בקבלתם ו/או ישתמש באתר האינטרנט "תקשורת NET" (להלן: "האתר") בכל דרך שהיא, לרבות יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים באתר או מידע שהשיגו באמצעות האתר. עצם הכניסה לאתר והשימוש באתר בכל דרך שהיא או במידע המצוי בו- מהווים הסכמה של המשתמש לתנאי שימוש אלה. כל המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") יראה כמי שקרא את תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), הבינם במלואם והסכים לתוכנם.

2.החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת.

3.הכתוב בלשון "זכר" חל ומתייחס גם ל"נקבה" ולהיפך. הכתוב בלשון "יחיד" חל ומתייחס גם ל"רבים" ולהיפך.

4.הכותרות בתנאי השימוש נועדו לשם הנוחות בלבד. אין ולא יינתן להן כל משקל בפירושם.

5.החברה ממליצה למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ונבון ולעיין, טרם רכישת מוצר ו/או שירות, במידע אותו מציג המוכר ו/או המשווק ו/או הספק ו/או היבואן ו/או המפרסם ו/או היצרן של אותו מוצר ו/או שירות (להלן: "מוכר") בין באתר המכירות, בין בחנות ובין במצורף למוצר, שכן, ייתכנו טעויות במידע המופץ על ידי מוכר, בין היתר באשר למפרט המוצר, תיאורו, לרבות מספר הדגם שלו, תכונותיו, התאמתו למשתמש, זמינותו, מחירו וכיו"ב. (כך, למשל, יתכן שקיימים מוצרים דומים, אך שאינם בהכרח זהים, הנמכרים על-ידי מוכרים שונים -בין היתר ביבוא מקביל- בעלי מספר דגם זהה).

6.מובהר בזאת כי רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את החברה.
השימוש באתר ובתכניו.

7. החברה מתירה לכל אדם להשתמש באתר ובלבד שהדבר ייעשה לשימוש פרטי ובכפוף לתנאי השימוש ולכל דין. החברה אוסרת לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ובתכניו.

8. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר ו/או להגביל ו/או לחסום את תכניו בפני משתמש וכן להסיר ו/או לשנות מידע, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן שאינו ראוי ו/או אינו חוקי ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה סבירה אחרת.

9.אין לפגוע, בכל אופן שהוא, בחברה ו/או במי מטעמה ו/או במשתמשים האחרים ו/או במפרסמים באתר ואין לבצע שינויים כלשהם באתר ובתכנים בו.
הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה.

10. האתר אינו אתר מכירות והחברה ו/או מי מטעמה לא ייחשבו כמוכר.

11. חברות התקשורת , משווקי המשנה ו/או אתרי האינטרנט המוצגים באתר ו/או אשר אליהם הופנה המשתמש באמצעות קישורים אינם בבעלות החברה ו/או האתר, אינם מופעלים על ידם ונמצאים באחריותם הבלעדית של חברות התקשורת, בעלי חנויות ו/או אתרים אלה ו/או מפעיליהם ו/או המוכר.

12. המידע והפרסומות המתפרסמות באתר מאפשרים הפניה לקישורים נוספים. החברה אינה אחראית בשום אופן לתוכן המידע המוצג באתרים אלה וכל שימוש בהם יעשה על אחריות המשתמש בלבד.

13. החברה לא תהא אחראית לכל התקשרות ו/או פעולה שבין המשתמש לבין מוכר ו/או ספק תקשורת מכל סוג שהוא אף אם זו נולדה לאחר שימוש בקישור ו/או הפנייה באתר וכן לא תהא אחראית לתוצאות אותה התקשרות, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לטיב המוצר ו/או לאיכותו ו/או להתאמתו לצרכי המשתמש ו/או לאספקתו וכיו"ב ולכל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאלה.

14. טבלאות ההשוואה , שבאתר, נערכו תוך שימוש במומחיות, בתום לב, תוך שהם מסתמכות, בין היתר, על מידע שנמסר ו/או פורסם על ידי מוכר או צד שלישי אחר, בין באתרי אינטרנט שבבעלות ו/או בהפעלת המוכר או צד שלישי אחר ובין בדפי מידע המצורפים על ידי מוכר למוצר ו/או לשירות ומבלי שתהא לחברה האפשרות האובייקטיבית לבדוק את מהימנות המידע.

15. האתר והתכנים בו מוצעים למשתמש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמת האתר ו/או תכניו לצרכי המשתמש או למטרותיו. על המשתמש, כצרכן נבון וזהיר, לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מתאים ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים והתאמתם למשתמש.

16. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת שהתכנים באתר, לרבות טבלאות ההשוואה, והמידע עליהם הם מסתמכים, יהיו נכונים ומדויקים ככל האפשר, אולם למרות זאת ייתכנו ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות.

17. החברה לא תהא אחראית לשלמות התכנים, לנכונותם, לדיוקם, לזמינותם, לתוכנם, לליקויים בדרכי העברתם למשתמש, ולהתאמתם למשתמש ולכל אבדן, הפסד או נזק שייגרמו למשתמש או לצדדים שלישיים, כתוצאה מהשימוש בהם או להסתמכות עליהם.

18. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל שימוש שיעשה המשתמש באתר ובתכניו ו/או בהסתמכותו עליהם והשימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

19. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין כל נזק שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתכנים באתר, לרבות במידע ו/או במדריכים, ו/או ההסתמכות עליהם וזאת מכל סיבה שהיא.

20. בהצגתם של טבלאות ההשוואה והמידע המופיעים באתר אין משום המלצה ו/או חוות דעת ביחס לשירותיו, לאתר מכירות של מוכר כלשהו ו/או לשירות ו/או מוצר המוצע על ידו.

21. החברה אינה מתחייבת לספק למשתמש את רשימת כל דגמי המוצרים , המסלולים ו/או השירותים הרלוונטיים למשתמש וכמו כן אינה מתחייבת לספק לו את רשימת כל החנויות , ספקי תקשורת ו/או האתרים המוכרים את המוצרים ו/או השירותים.

22. החברה אינה מתחייבת כי לא יחולו - מפעם לפעם - תקלות ו/או הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות - במתן שירותי האתר, בתכנים ובקישורים המופיעים בו, בין שמקורם בכשל בחברה ו/או מי מטעמה ובין בצד שלישי כלשהו.

23. החברה תהא רשאית לשנות מפעם לפעם את האתר, לרבות מבנהו, עיצובו, תכניו ומאפייניו ואף לסגור את האתר וכל זאת ללא כל הודעה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה או תביעה כנגד החברה בשל כך.

24. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש. החברה אינה מתחייבת כי כל קישור המופיע באתר יהיה רלוונטי למשתמש הפרטני וכי כל קישור יהיה תקין.

25. יתכן שהפעלת קישור שנכלל באתר תוליך את המשתמש לאתר אחר אשר את תכניו ימצא המשתמש מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי הולמים, כוזבים, בלתי אמינים, בלתי חוקיים או שאינם תואמים את צרכיו. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים אלה.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

26. החברה הינה הבעלים של זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, תוכנות, וסודות מסחריים. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשנות, לעבד, להשתמש או לעשות כל פעולה בתכנים הכלולים באתר, בכל אמצעי ובכל דרך, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, ובכפוף להסכמה זו (אם ניתנה).

27. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם. אין לעשות בה שימוש שיהווה הפרה של זכות קניין זו בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
פרסומות

28. האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים לרבות מודעות, פרסומות, באנרים וקישורים הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים ואלה יהיו אחראים בלעדית לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתנבע מההסתמכות עליהם.

29. החברה אינה "מפרסם" ולא תהא אחראית, בכל צורה שהיא, לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. אין לראות בפרסום משום המלצה כלשהי מצד האתר.

30. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להוריד ו/או למחוק תכנים מסחריים מהאתר.

31. החברה לא תהא צד לכל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים שפורסמו באתר ולא תישא בכל אחריות לתוצאותיה.

שיפוי

32. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, אבדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, לרבות שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפט, שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש ו/או עקב כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי שתועלה כנגדם כתוצאה מפעולות של המשתמש ו/או מתכנים שהמשתמש פרסם ו/או קישורים שביצע והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכך.

הדין ומקום השיפוט המוסכמים

33. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בית המשפט המוסמך בקריות בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד, אולם לא תהא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
בעשותי שימוש באתר הנני מאשר כי קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות החברה ו/או מי מטעמה כפופה לתנאי השימוש.

מערכת תקשורת NET מחויבת לתוכן מהימן ובלתי תלוי.


Tivonet